Inloggen
Alle afhaalbestellingen worden ingepland zodra de betaling is geverifieerd door Tough Stuff Recycling.
TSR houdt rekening met de volgende feestdagen en biedt GEEN afhaalservice aan de stoeprand op: Thanksgiving, kerstavond, eerste kerstdag of nieuwjaarsdag.

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op bezoekers van onze Website en gebruikers van onze recycling- en andere services (gezamenlijk "de Service"). U gaat akkoord met deze Voorwaarden, aangezien deze van tijd tot tijd door ons kunnen worden gewijzigd. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden en onze Privacy Policy, mag u de Website of onze Dienst niet gebruiken. Als u deze voorwaarden of ons privacybeleid schendt, kunnen we onze service en uw toegang tot de website beëindigen. De vorm van Erkenning en overeenkomst naar Servicevoorwaarden vindt u aan het einde van dit document.

Gebruikersgedrag U stemt ermee in dat u zich aan deze voorwaarden zult houden en dat u zich niet zult inlaten met gedrag of communicatie met of met betrekking tot de website die: (a) obsceen, frauduleus, onfatsoenlijk, lasterlijk, beledigend, intimiderend of bedreigend is voor anderen; (b) virussen, malware, wormen, tijdbommen, cancelbots of andere uitschakelende apparaten of andere schadelijke componenten bevatten die systemen, gegevens of persoonlijke informatie kunnen beschadigen, onderscheppen, onteigenen of verstoren; (c) illegale activiteiten te bepleiten of aan te moedigen; (d) inbreuk maken op het auteursrecht, patent, handelsmerk, handelsgeheim, recht op publiciteit of ander intellectueel eigendom of eigendomsrecht van een derde partij; (e) de privacy schenden van personen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, andere gebruikers van de Website; of (f) enige toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wet schenden.

U stemt er ook mee in dat u (g) ​​niet zult proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot enig deel of kenmerk van de website of onze systemen, netwerken of servers door middel van hacking, het "minen" van wachtwoorden of andere onwettige middelen. U stemt ermee in om (h) geen enkel deel van onze website, systemen, netwerken of servers te openen, te verwerven, te kopiëren, te controleren of te omzeilen om inhoud, materialen, documenten of informatie te verkrijgen of proberen te verkrijgen via middelen die niet met opzet beschikbaar zijn gesteld via de website. We behouden ons het recht voor om dergelijke activiteiten of gebruik naar eigen goeddunken te blokkeren. Door informatie of materiaal te uploaden, verzenden, plaatsen of anderszins te verstrekken, verleent u ons een onbeperkte, onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve licentie om het naar eigen goeddunken te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, te verzenden, te verspreiden of te gebruiken. U stemt ermee in dat het ons vrij staat om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons verstrekt voor welk doel dan ook te gebruiken, inclusief het maken van afgeleide werken.

Websites en informatie van derden Onze Website kan links bevatten naar andere websites of verwijzen naar informatie, documenten, software, materialen en/of diensten die door andere partijen worden geleverd. We hebben geen controle over deze websites of bronnen, noch sponsoren of onderschrijven we ze impliciet. U stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige inhoud, advertenties of andere materialen die beschikbaar zijn via deze websites en bronnen van derden, en dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor enige schade of verlies aan u veroorzaakt door uw gebruik van of vertrouwen op inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn via een website of internetbron van derden.

Als een website van een derde naar onze website linkt, stemt de derde partij ermee in op grond van deze voorwaarden om een ​​dergelijke link te verwijderen en/of uit te schakelen als wij daarom vragen.   

Intellectueel eigendom De volledige inhoud van de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto's, handelsmerken, logo's, geluiden, muziek, illustraties en computercode, en het ontwerp, de structuur, selectie, coördinatie, expressie, "look and feel" en rangschikking van dergelijke inhoud (gezamenlijk "Inhoud") is eigendom van of wordt beheerd door of in licentie gegeven aan Tough Stuff Recycling.   

De website en de inhoud, met uitzondering van die in het publieke domein, worden beschermd tegen ongeoorloofd kopiëren en verspreiden door Canadese en Amerikaanse wetten inzake auteursrecht, handelsmerk, handelsopmaak, oneerlijke concurrentie, evenals internationale conventies en andere intellectuele eigendomsrechten.

Alle paginakopteksten, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts zijn dienstmerken, handelsmerken en/of huisstijl van Tough Stuff Recycling of haar licentiegevers en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt zonder onze voorafgaande geschreven toestemming.  

We zullen u toestemming verlenen om delen van de website te gebruiken, op voorwaarde dat u geen eigendomsvermeldingen van gedownload of gedrukt materiaal wijzigt of verwijdert; dergelijke informatie kopiëren of plaatsen op een netwerkcomputer; zend het uit in alle media; of verklaringen afleggen of garanties geven met betrekking tot dergelijke documenten of de Inhoud.  

Afgezien van deze beperkte toestemming, mag u op geen enkele manier kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, openbaar weergeven, coderen, vertalen, verzenden of distribueren (inclusief "mirroring") naar een andere computer, server, website, medium of commerciële onderneming, enig deel van de website of enige inhoud zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Niets op de website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om de website of de inhoud te gebruiken, tenzij toegestaan ​​of goedgekeurd door deze voorwaarden.

Digital Millennium Copyright Act Notice   We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwachten dat gebruikers van de Website en onze Dienst hetzelfde doen. We zullen meldingen van vermeende inbreuk onderzoeken en passende maatregelen nemen om materiaal waarvan wordt vastgesteld dat het mogelijk inbreuk maakt, te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Als u van mening bent dat onze website inbreuk maakt op uw auteursrecht, verzoeken wij u de volgende informatie te verstrekken:

 • Een fysieke of elektronische handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief auteursrecht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt
 • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt
 • De locatie op de websites van dit vermeend inbreukmakende materiaal
 • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres en alle andere relevante informatie die voldoende is om ons in staat te stellen contact met u op te nemen
 • Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet
 • Een verklaring van u, afgelegd op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden

Kennisgevingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht moeten worden gericht aan: Per post: Tough Stuff Recycling, 145 Authority Drive, Fitchburg MA. 01420 Per e-mail: [e-mail] (Vermeld a.u.b. "Kennisgeving van inbreuk" in de onderwerpregel.)

geen garanties DE SERVICE, DEZE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR ALGEMENE INFORMATIE EN WORDT GELEVERD "AS IS" ZONDER ENIGE VERKLARING OF GARANTIE.

WIJ GARANDEREN NIET DAT UW GEBRUIK VAN DE SERVICE OF WEBSITE ONONDERBROKEN OF ZONDER PROBLEMEN OF FOUTEN ZAL ZIJN, DAT DEFECTEN IN OF OP DE WEBSITE WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DE WEBSITE OF DE SERVERS DIE DE WEBSITE BESCHIKBAAR MAKEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. U DRAAGT HET VOLLEDIGE RISICO VAN ENIG VERTROUWEN OP DE WEBSITE OF DE SITE-INHOUD.

WIJ WIJZEN ALLE GARANTIES EN VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE DIENST, DE WEBSITE OF DE INHOUD VAN DE WEBSITE AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE EN ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, REDELIJKE ZORG, VEILIGHEID, KWALITEIT, TIJDIGHEID, BESCHIKBAARHEID , VOLLEDIGHEID, BETROUWBAARHEID, NAUWKEURIGHEID EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL (ONGEACHT OF WE ZICH BEWUST ZIJN VAN EEN DERGELIJK DOEL).  

WIJ WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN EIGENDOM EN/OF NIET-INBREUK MET BETREKKING TOT DE WEBSITE OF DE INHOUD VAN DE WEBSITE AF.  

Beperking van aansprakelijkheid ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZIJN TOUGH STUFF RECYCLING, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF DOCHTERONDERNEMINGEN OF HUN RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, SPONSORS OF AGENTEN VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE, VOORBEELDIGE, BESTRAFFENDE OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGE WIJZE IN VERBAND MET DE SERVICE, WEBSITE OF INFORMATIE OP DE WEBSITE, ZELFS ALS U OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING OF DE SCHADE GEBASEERD IS OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS.

UW ENIGE RECHTSMIDDEL BIJ ONTEVREDENHEID OVER DEZE WEBSITE IS HET STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE SITE. NIETTEGENSTAANDE DEZE BEPERKINGEN IS ELKE AANSPRAKELIJKHEID ONDER DEZE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SERVICE BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT AAN ONS IS BETAALD VOOR DE SERVICE. ELKE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN ZAL BEPERKT ZIJN TOT DE KOSTEN DIE ZIJN GEMAAKT DOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, INDIEN VAN TOEPASSING, OF $100, WAT HET LAGER IS.

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE VERBODEN, DAAROM ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET GEHEEL OF GEDEELTELIJK OP U VAN TOEPASSING.

Elke claim onder deze Voorwaarden moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat de oorzaak van de actie is ontstaan, anders is een dergelijke claim of reden van actie verjaard en is elke claim door u onderworpen aan de hierboven uiteengezette beperking van aansprakelijkheid. Vorderingen met betrekking tot de voorwaarden, bepalingen en garanties van daadwerkelijk gekochte goederen en diensten vallen niet onder deze beperking.

Vergoeding U vrijwaart, verdedigt en houdt ons en onze functionarissen, directeuren, werknemers en agenten vrij van en tegen alle claims, eisen, acties, rechtszaken, vervolgingen en andere procedures die zijn ingesteld door of namens een persoon die geen partij is bij deze Overeenkomst (gezamenlijk "Claims"), en zal alle daaruit voortvloeiende schade, aansprakelijkheden, boetes, vonnissen, schikkingen, uitgaven (inclusief redelijke honoraria en kosten van advocaten) (gezamenlijk "Verliezen") betalen die voortvloeien uit of verband houden met een derde partij claim met betrekking tot: (a) uw gebruik van de Website of onze Dienst; (b) uw schending van deze Voorwaarden of andere overeenkomst voor de Service; (c) of uw schending van toepasselijke wetgeving; en (d) elke claim met betrekking tot vermeende inbreuk op of verduistering van rechten van derden door u en/of uw inhoud. Als we verplicht zijn om te reageren op een dagvaarding van een derde partij of een ander dwingend wettelijk bevel of proces zoals hierboven beschreven, vergoedt u ons ook redelijke advocaatkosten en voor onze tijd en materialen die zijn besteed aan het reageren op de dagvaarding van een derde partij of een ander dwingend wettelijk bevel of verwerken tegen onze dan geldende uurtarieven.

Toepasselijk recht De wetten van Massachusetts, met uitzondering van de conflictregels, zijn van toepassing op deze Voorwaarden en uw gebruik van de Service. Elke actie om deze voorwaarden af ​​te dwingen, zal worden voorgelegd aan de staats- of federale rechtbanken in Massachusetts.

Dispute Resolution Als u zich zorgen maakt of een geschil heeft over de Service, stemt u ermee in eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met Tough Stuff Recycling.

Volledige overeenkomst Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons, Tough Stuff Recycling, met betrekking tot de Service en andere onderwerpen die in deze Voorwaarden zijn opgenomen en vervangen alle eerdere overeenkomsten, afspraken en onderhandelingen tussen de partijen.

Scheidbaarheid Als een bepaling van deze Voorwaarden als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal deze bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling zoveel mogelijk te bereiken onder de toepasselijke wetgeving en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Verklaring van afstand Afgezien van het tijdsbestek van één jaar om een ​​claim in te dienen onder deze Voorwaarden, heeft het niet uitoefenen van een recht of het niet eisen van nakoming van een verplichting onder deze Voorwaarden geen invloed op het vermogen van een partij om een ​​dergelijk recht uit te oefenen of dergelijke nakoming op enig moment te eisen. evenmin zal het afstand doen van een inbreuk een afstand zijn van een volgende inbreuk.

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. Door onze Service te blijven openen of gebruiken nadat we deze hebben gewijzigd, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de Website en de Dienst.

Contact Als u vragen heeft over deze Algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

 

 • Per e-mail: info@toughstuffrecycling.com

Laatst bijgewerkt: 06 februari 2023

 

BEVESTIGING VAN EN AKKOORD MET DE SERVICEVOORWAARDEN

 

Door een Account bij ons aan te maken of onze Service te gebruiken, verklaart en garandeert u dat:

 

 • U bent 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam.
 • Uw identiteit en alle andere informatie die u verstrekt, is juist en volledig.
 • U bent wettelijk bevoegd om namens uzelf, uw huishouden of uw bedrijf of organisatie een contract af te sluiten voor de Service.
 • Uw gebruik van de Service is niet in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving.
 

 

DOOR TE KLIKKEN OP HET AANVAARDING VAK IN ONZE WEBSITE PORTAL (WAAR LINKS NAAR DEZE VOORWAARDEN EN ONS PRIVACYBELEID ZIJN GEKOPPELD), ERKENT U DAT U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN ONZE PRIVACYBELEID.  

 

U GAAT ERMEE AKKOORD VOOR DE SERVICE TE BETALEN ZOALS UITEENGEZET IN ONZE WEBSITEPORTAL.

 

U VERKLAART DAT U NIET VERTROUWT OP EEN ANDERE VERKLARING OF VERKLARING DAN UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN VERMELD. 

 

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW AANVAARDING IN ONZE WEBSITEPORTAL DEZELFDE KRACHT EN WERKING HEEFT ALS EEN SCHRIFTELIJK ONDERTEKENDE OVEREENKOMST. 

 

U GAAT ERMEE AKKOORD ALLE VEREISTE KENNISGEVINGEN ELEKTRONISCH TE ONTVANGEN, OF DOOR ONS DERGELIJKE KENNISGEVINGEN OP DE WEBSITE TE PLAATSEN OF DOOR DERGELIJKE KENNISGEVINGEN NAAR UW E-MAILADRES TE VERZENDEN.